Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới
Thu Hiền6/09/2019 3:00 PM
Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II Móng Cái, Quảng Ninh

Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II Móng Cái, Quảng Ninh

​Ngày 4/9/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 2616/KH-HQQN triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021.

Theo Kế hoạch, để nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2020, Cục Hải quan Quảng Ninh tập trung triển khai 05 nhóm giải pháp bao gồm: (1) Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan; (2) Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; (3) Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng; (4) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục xuất, nhập khẩu; (5) Nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực làm các giải pháp chủ lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021.

Hiện thực hóa các giải pháp trên, trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách, hiện đại hóa hải quan, triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động cảng biển, kho, bãi (VASSCM); tiếp tục triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW); phát triển quan hệ đối tác hải quan–doanh nghiệp (DN).

Trong đó, chú trọng các hoạt động hỗ trợ, đối thoại, tham vấn DN, đảm bảo thực chất, có hiệu quả, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng DN thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục xuất, nhập khẩu (XNK), thống kê, rà soát danh sách mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc danh mục quản lý của các bộ, ngành để đề xuất danh sách các mặt hàng cần cắt giảm theo lộ trình, đảm bảo đúng mục tiêu của Chính phủ. 

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy trình về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, giải quyết kịp thời vướng mắc của các Chi cục, những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến nghiệp vụ quản lý nhà nước về Hải quan.

Chủ động, phối hợp, trao đổi với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá về quy trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, về thực tế thời gian, chi phí giao dịch thương mại qua biên giới để từ đó tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch thương mại biên giới tỉnh Quảng Ninh; phối hợp với các đơn vị liên quan (cảng vụ, các công ty kinh doanh kho, bãi, cảng, các địa phương…) để xử lý kịp thời các vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK./.