Tỉnh ủy Quảng Ninh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới
Xuân Hương16/08/2019 4:00 PM

Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Nghị quyết được ban hành với mục tiêu xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục giữ vững và cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số quản trị và hành chính công – đây là những chỉ số có tác động tích cực, trực tiếp đến hiệu quả công tác dân vận.

Các mục tiêu cụ thể từ nay tới năm 2025 gồm:

- 100% cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng về công tác dân vạn đến đảng viên và có hình thức phổ biến sâu rộng trong nhân dân ở thôn, bản, khu phố để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

- Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng năm đạt 85% số vụ việc tiếp nhận

- Phấn đấu bình quân mỗi năm giảm ít nhất 15% tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh; đến năm 2020 tỉnh Quảng Ninh không còn xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi dưới 10 tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới, đến trước 2025, 100% xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

- Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được tiếp cận, cung cấp thông tin về toàn bộ (100%) các công trình, dự án thuộc thẩm quyền giám sát.

- Cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp dành ít nhất 03 ngày/tháng đi cơ sở để nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,…

Hiện thực hóa các mục tiêu trên, Nghị quyết xây dựng 06 nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện. Cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; quan tâm, chăm lo đến lợi ích của người dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được chú trọng thực hiện. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn; bảng tin… để người dân nắm và tiếp cận qua nhiều kênh thông tin; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Thực hiện tốt phương châm "Tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu, nhân dân hưởng ứng"; tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục và kiên trì. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, gắn với cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở; tập trung làm tốt công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đảm bảo các cơ chế, chính sách sát, hợp với thực tế và đảm bảo lợi ích thiết thực của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng  cao chất lượng hoạt động của trung tâm hành chính công các cấp. Xây dựng đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn. Thực hiện hiệu quả các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở.

Thứ 3, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận. Tập trung: Thực hiện có hiệu quả kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội". Củng cố và tăng cường hoạt động đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở các khu, cụm công nghiệp; lắng nghe ý kiến của người lao động; đẩy mạnh việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ở khu vực này. Nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ… Phát triển các tổ chức quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải, tạo môi trường và điều kiện để nhân dân phát huy sức lực, trí tuệ sáng tạo trên cơ sở pháp luật. Phát huy vai trò công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân và vận động người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, biển đảo…

Thứ năm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác dân vận và hoạt động tự quản ở thôn bản, khu phố.

Thứ sáu, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.