Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới
Châu Giang20/08/2019 4:00 PM
Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh ban hành Chương trình hành động số 1555-CTHĐ/DU thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Chương trình hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa hiệu quả chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/8/2019 và các chỉ đạo về công tác dân vận vào đặc điểm, tình hình của Đảng bộ. Qua đó, tạo sự thống nhất và nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ.

Chương trình hành động xác định việc triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU gắn liền với việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh, chỉ đạo của Ngành Hải quan và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh theo phương châm "Bốn bám, Bốn đồng  hành", cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận, tạo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, gắn mục tiêu thực hiện Nghị quyết với mục tiêu tiếp tục giữ vững và cải thiện các chỉ số liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành (DDCI); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với cơ quan hải quan; Chỉ số cải cách hành chính…) và 3 nhóm mục tiêu của Đảng bộ (Vận động và thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh; Vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; Vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm).

Hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh xác định 6 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp tập trung triển khai thực hiện, gồm: Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, vận động; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Hải quan và cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, phát huy dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo, nhân rộng các điển hình tiên tiến về công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Xây dựng đội ngũ cán bộ hải quan "chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả" phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp; Phối hợp với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận.

Trong đó, công tác phổ biến, quán triệt và tuyên truyền, vận động được chú trọng triển khai thực hiện với những hình thức đa dạng như: lồng ghép trong những hội nghị đối thoại/ tham vấn Hải quan – doanh nghiệp, hội nghị phổ biến văn bản pháp luật; thông qua mạng nội bộ; qua website Cục Hải quan Quảng Ninh, mạng xã hội… Từ đó, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý thức, trách nhiệm, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm "Tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu, nhân dân hưởng ứng".

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, làm tốt công tác dự báo diễn biến tư tưởng nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan thông qua đổi mới phương pháp lãnh đạo; triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, đơn vị với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các loại hình dân chủ ở cơ sở… Phong trào thi đua yêu nước, thi đua "dân vận khéo", thi đua trong lĩnh vực xây dựng đảng, thi đua trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan… cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Đặc biệt, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực thực tiễn; chấp hành kỷ cương, ứng xử văn hóa, văn minh; minh bạch, tuân thủ trong thực thi công vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật Hải quan. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại, ngoại giao nhân dân; thực hiện công tác dân vận gắn với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…/.