Xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập, phát triển
Xuân Hương6/08/2019 4:00 PM
Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan hải quan chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại

Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan hải quan chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại

Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ (số 1500-NQ/ĐU) về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đến năm 2025. Nghị quyết hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập, phát triển.

Trong công tác cán bộ, từ nay tới năm 2025, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh chú trọng rà soát và ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình, quy định cụ thể hóa các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nhằm xây dựng và quản lý hiệu quả đội ngũ cán bộ tại Đảng bộ. Hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, quản lý nguồn nhân lực hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Mục tiêu trong công tác cán bộ:

- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung, phấn đấu:

+ 100% lãnh đạo Cục có trình độ lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên;

+ Trên 90% lãnh đạo các cấp có trình độ lý luận chính trị trung cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Trên 80% công chức được quy hoạch các chức danh lãnh đạo đáp ứng được các mục tiêu về tiêu chuẩn chức danh như công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

- Trên 90% công chức thừa hành được đao tạo nghiệp vụ hải quan tổng hợp, trên 70% được bồi dưỡng đầy đủ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tin học, ngoại ngữ thuộc lĩnh vực phù hợp vị trí việc làm, ngạch công chức theo tiêu chuẩn khung năng lực và vị trí việc làm; trên 70% thành thạo nghiệp vụ ở mức độ 2 – mức độ độc lập thực hiện đúng quy định.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Cụ thể: Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động triển khai hiệu quả các giải pháp đổi mới trong công tác cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Rà soát, chủ động xây dựng đồng bộ các quy chế, tiêu chuẩn, quy định, phân công, phân cấp thuộc thẩm quyền về cán bộ và công tác cán bộ. Đổi mới công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát nội ngành và kiểm soát chặt chẽ công tác cán bộ. Tạo môi trường, cơ chế phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình đổi mới về công tác tổ chức, cán bộ.

Trong đó, giải pháp tạo môi trường, cơ chế thuận lợi để phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một trong những giải pháp có nhiều sáng tạo. Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai 4 khâu đột phá tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ như: Đổi mới toàn diện về nhận thức, phương pháp, phong cách làm việc trong lãnh đạo các cấp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác lãnh đạo. Xây dựng môi trường làm việc văn minh, khoa học, năng động, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân lãnh đạo, công chức tại từng vị trí việc làm.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động chuyên sâu, chuyên trách, chủ động, năng động, sáng tạo trong công việc, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách chính sách tiền lương, nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh sẽ mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát, cơ chế chất vấn của các tổ chức đoàn thể quần chúng và cộng đồng người dân, doanh nghiệp tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan hải quan chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại./.