Ngành Hải quan đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm
Xuân Hương31/03/2019 4:00 PM
Công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục XNK

Công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục XNK

Ngày 26/3/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2019, định hướng 2020.

Tổng cục Hải quan cho biết, kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao năng lực công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi công chức, công vụ, chống phiền hà sách nhiễu, nâng cao tính liêm chính hải quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa hoạt động hải quan, hướng tới tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Kế hoạch đặt mục tiêu trong năm 2019, ngành Hải quan sẽ thực hiện đánh giá được năng lực công chức thừa hành của 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính trong toàn ngành; ứng dụng vào công tác đào tạo; từng bước thí điểm ứng dụng vào công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển. Đến năm 2020, đánh giá năng lực công chức thừa hành và công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống của 8 lĩnh vực nghiệp vụ chính; ứng dụng kết quả đánh giá năng lực vào công tác tổ chức cán bộ.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đây là vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến con người, vì vậy, để đảm bảo thực hiện được các chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ngành đề ra về đổi mới công tác tổ chức cán bộ, hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực được triển khai cụ thể: Các đồng chí Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng triển khai các hoạt động cải cách phương pháp quản lý nguồn nhân lực theo kế hoạch chung của Tổng cục. Tổng cục Hải quan sẽ thành lập Ban Chỉ đạo của Tổng cục triển khai các hoạt động đánh giá năng lực trong toàn ngành; thành lập Tổ xây dựng bộ đề ngành với nòng cốt là cán bộ công chức Trường Hải quan Việt Nam, cán bộ công chức trình độ chuyên môn cao của các Vụ/Cục chuyên môn Tổng cục và một số Cục Hải quan trong ngành.

Theo kế hoạch, có 09 bộ đề ngành sẽ được hoàn thiện, gồm: Giám sát quản lý, thuế XNK, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm, quy trình xây dựng văn bản pháp quy, thể thức văn bản hành chính, đạo đức công vụ. Khung chương trình đào tạo theo vị trí việc làm đối với 06 lĩnh vực nghiệp vụ chính cũng sẽ được xây dựng, gồm: Giám sát quản lý, thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, xử lý vi phạm.