Danh sách đầu mối phối hợp thu qua Ngân hàng thương mại tại Cục Hải quan Quảng Ninh.
Bài viết: Vân Anh - Phòng TXNK.26/09/2016 11:00 AM
Để công tác phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại được thuận lợi, Cục Hải quan Quảng Ninh cung cấp danh sách cán bộ, công chức đầu mối tham gia công tác phối hợp thu qua ngân hàng thương mại.
 
Cụ thể: